Regulamin
Informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Produkty dostępne w punktach sprzedaży mogą różnić się od prezentowanych pod względem wygądu i rodzaju.
Cały czas trwają prace nad rozwojem i wdrożeniem nowych rozwiązań w naszych produktach i zastrzegamy sobie prawo do wprowadznia tych zmian bez wcześniejszego uprzedzenia.

Co to jest RODO?
W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta). Kto to jest administrator danych osobowych? Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest: EXCELLENT S.A. (z siedzibą 32-003 Podłęże 662)

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne możemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym rozliczenia umowy - na podstawie danych przez Ciebie dostarczonych lub danych z innych źródeł (Krajowy
Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)

2. niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
a. realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);
b. wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);

3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
a. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług realizowanego w czasie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania e-mail marketingu zostanie odebrana dodatkowa zgoda na źródło przekazu marketingowego;
b. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy,
rozpatrywaniem reklamacji) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami)
c. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – zgłoszone przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej);
d. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów;
e. weryfikacja tożsamości pracowników kontrahentów współpracujących ze Spółką np. kierowców odbierających nasze produkty lub odbierających produkty zamówione u naszego kontrahenta.
f. Organizacji szkoleń i wydarzeń dla pracowników lub współpracowników klientów/kontrahentów lub potencjalnych klientów/kontrahentów.

4. otrzymywania naszych informacji handlowych (marketingowych) – na podstawie udzielonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. byśmy mogli z Tobą zawrzeć umowę czy odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie. Wyrażenie zgody jest zawsze w pełni dobrowolne – w szczególności gdy zbieramy zgodę na przesyłanie informacji handlowych pod formularzem kontaktowym, jej udzielenie nie jest warunkiem przesłania i otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Możemy także przetwarzać dane w innych celach – z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wszystkich wymogów przewidzianych przez przepisy prawa (w szczególności gdy mamy niezbędną podstawę prawną i spełnimy wobec Ciebie obowiązki informacyjne).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):

1. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń (wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
3. dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia oszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
4. dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług – do czasu zgłoszenia sprzeciwu (lub wycofania zgody na marketing drogą elektroniczną bądź telefoniczną, a po zgłoszeniu sprzeciwu/wycofaniu zgody wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
5. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Spółki,
jak i przysługujących Spółce;
6. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
7. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
8. weryfikacja tożsamości pracowników - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np.
wykonywaniem umowy;
9. otrzymywania informacji handlowych – do czasu wycofania zgody, a następnie do ewentualnej obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
10. dane przetwarzane w celu realizacji szkoleń i wydarzeń dla pracowników lub współpracowników klientów/kontrahentów lub potencjalnych klientów/kontrahentów – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń (wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Z jakich źródeł pozyskujemy Twoje dane?
W typowych sytuacjach będziemy uzyskiwać Twoje dane bezpośrednio od Ciebie np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania (np. przez formularz kontaktowy na naszej stronie). Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Twojej firmy czy firmy, w której jesteś zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych),
czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Ciebie, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych Twoje dane mogą nam również zostać przekazane przez Twojego pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Twojej tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt).

Komu udostępniamy dane osobowe?
Twoje dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka (np. umowy z ubezpieczycielem czy umowy z klientem, któremu przekazywany jest certyfikat na produkty Spółki, czy są mu dostarczane produkty Spółki z wykorzystaniem transportu zewnętrznego) lub wynikać to będzie z przepisów prawa np. poprosi nas o to Policja lub inny uprawniony organ. Możemy też dane udostępnić gdy mamy inną podstawę prawną, co jest przez nas zawsze weryfikowane i o czym się informujemy. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, takim jak podmioty świadczące usługi ochrony, hostingodawcy czy inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT. Z takimi podmiotami zawieramy umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania i mogą one przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu i zakresie wyznaczonym tą umową.

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do pracowników innych działów w Spółce (np. jeżeli zawarłeś umowę z działem handlowym, Twoje dane zostaną przekazane także księgowości – w celu rozliczenia tej umowy). Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku. Jeżeli Państwa dane osobowe miałyby być przekazane poza EOG, Spółka wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia by takie przekazywanie danych było przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odwołanie zgody
Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać pisząc na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni,  czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

Prawo sprzeciwu
Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) rodo, jest zawsze poprzedzone przeprowadzeniem przez spółkę wnikliwej oceny czy uzasadnione interesy rzeczywiście istnieją.
W kontekście przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes należy zwrócić uwagę, że na tej podstawie (tj. bez potrzeby odbierania dodatkowej zgody) możliwe jest przetwarzanie danych w celu marketingu produktów lub usług własnych Spółki w czasie obowiązywania umowy (np. w ramach marketingu tradycyjnego pocztowego). Natomiast na realizację tego celu z wykorzystaniem tzw. e-mail marketingu lub marketingu telefonicznego możliwe jest po uzyskaniu odrębnej zgody. Powinieneś także pamiętać, że w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingowym – marketingu produktów lub usług własnych Spółki - nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych w oparciu ona podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług Spółki, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane. Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować)

Jak się z nami kontaktować?
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Twoich innych praw) możesz skontaktować się drogą mailową: ado@excellent.com.pl lub pod wyżej wskazanym adresem Spółki.
W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Twojej tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.


POLITYKA COOKIES
I. Definicje
1. Administrator - oznacza EXCELLENT S.A.  z siedzibą w Podłężu (32-003), Podłęże 662., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, II Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000169449, NIP: 676-10-26-714, Regon: 350885473, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie excellent.com.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Pinterest [administrator cookies: Pinterest z siedzibą w San Francisco]

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
Pinterest [administrator cookies: Pinterest z siedzibą w San Francisco]

e. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

f. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.