Warunki gwarancji

Obowiązują od dnia: 01.01.2023

Ogólne Warunki Gwarancji

  Przedmiotem gwarancji są wszystkie produkty marek Excellent, Axel oraz Actima

1.    Zakres stosowania gwarancji
   1.1.    Gwarantem produktów marki Excellent, Axel oraz Actima jest producent – firma Excellent S.A.
   1.2.    Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie prowadzenia    procedury gwarancyjnej.
   1.3.    Gwarancja obejmuje pierwotnego nabywcę produktu i nie może być transferowana.
   1.4.    Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi określonego przepisami
Kodeksu Cywilnego.

2.    Deklaracja gwarancji
   2.1.    Gwarant deklaruje, że produkty zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z niezbędnymi wymaganiami.
   2.2.    Gwarant deklaruje zgodność produktów z oznakowaniem i gwarantuje przydatność do stosowania zgodnie z przeznaczeniem jeśli ich montaż i   użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Gwarancji oraz Instrukcji Montażu.
   2.3.    Gwarant odpowiada za wady produktu ujawnione przy odbiorze towaru przed montażem lub w trakcie użytkowania a wynikające z przyczyn błędów produkcyjnych.
   2.4.    Gwarant deklaruje, że wadliwy produkt zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony przez producenta na taki sam lub inny o zbliżonej wartości,
wolny od  wad.

2.5. W przypadku wymiany produktu na nowy bądź dokonania istotnych napraw produktu czas gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad.
2.6. W przypadku drobnych napraw produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady produktu Klient nie mógł z niego korzystać.

  2.7.    Gwarant nie odpowiada za wady wynikające z błędów montażu, użytkowania i konserwacji niezgodnych z instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne produktów odebranych od sprzedawcy bądź już zamontowanych. Kupujący powinien sprawdzić produkt w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się, że dostarczony został produkt w formie kompletnej i pełnowartościowej. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności produktu przed montażem.
   2.8.    Gwarant nie odpowiada za samowolne przeróbki bądź zmiany konstrukcyjne, zaburzenia w instalacji wodnej lub elektrycznej zaistniałe w okresie gwarancyjnym.
   2.9.    Gwarant deklaruje, że aktualne Ogólne Warunki Gwarancji dostępne są dla Klienta na stronie internetowej www.excellent.com.pl oraz przesyłane drogą mailową na każde życzenie Klienta.

3.    Okres trwania gwarancji
        Obowiązuje na produkty zakupione od dnia 02.04.2018

   3.1.    Wanny akrylowe Excellent – producent zapewnia 20 lat gwarancji na niezmienność barwy akrylu (nie dotyczy wanien wolnostojących).
   3.2.    Grzejniki Excellent – producent zapewnia 8 lat gwarancji na szczelność oraz powłokę proszkową grzejników.
   3.3.    Wanny wolnostojące Excellent – producent zapewnia 5 lat gwarancji na niezmienność barwy akrylu.
   3.4.    Armatura Excellent oraz Axel – producent zapewnia:
      3.4.1.   10 lat gwarancji na trwałość odlewu korpusu baterii.
      3.4.2.   5 lat gwarancji na poprawność działania głowicy ceramicznej mieszacza.
      3.4.3.   5 lat gwarancji na powłokę chromowaną.
      3.4.4.   2 lata gwarancji na powłokę czarną
      3.4.5    2 lata gwarancji na powłokę złotą
      3.4.6.   2 lata gwarancji na powłokę białą
      3.4.7.   2 lata gwarancji na poprawność działania głowicy termostatycznej.
      3.4.8.   2 lata gwarancji na pozostałe elementy baterii.
   3.5.    Armatura Actima - producent zapewnia:
      3.5.1.   5 lat gwarancji na trwałość odlewu korpusu baterii.
      3.5.2.   5 lat gwarancji na poprawność działania głowicy ceramicznej mieszacza.
      3.5.3.   5 lat gwarancji na powłokę chromowaną.
      3.5.4.   2 lata gwarancji na poprawność działania głowicy termostatycznej.
      3.5.5.   2 lata gwarancji na pozostałe elementy baterii.
   3.6.    Odpływy łazienkowe Excellent – producent zapewnia 5 lat gwarancji.
   3.7.    Dodatki łazienkowe Excellent – producent zapewnia 5 lat gwarancji (nie dotyczy elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji).
   3.8.    Ceramika Axel oraz Actima – producent zapewnia 5 lat gwarancji na niezmienność barwy oraz wady fabryczne (nie dotyczy deski sedesowej, na którą obowiązuje 2 lata gwarancji).
   3.9.    Kabiny Excellent oraz Axel – producent zapewnia 5 lat gwarancji (nie dotyczy elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji takich jak : uszczelki oraz powłoki Clean Control i DSG).
   3.10.    Kabiny Actima – producent zapewnia 2 + 3 lata gwarancji rozumiane jako 2 lata gwarancji oraz przez kolejne 3 lata bezpłatne części zamienne. Klient pokrywa jedynie koszty usługi serwisowej, którą może zamówić opcjonalnie (nie dotyczy elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji takich jak : uszczelki oraz powłoki Clean Control i DSG).
   3.11.    Hydromasaż – producent zapewnia 2 + 3 lata gwarancji rozumiane jako 2 lata gwarancji oraz przez kolejne 3 lata gwarancja na pompy wody i turbiny powietrza (nie dotyczy produktów zamontowanych ekspozycyjnie).
   3.12.    Meble łazienkowe Excellent – producent zapewnia 3 lata gwarancji (dotyczy wad technologicznych jak : odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwienia bądź odkształcenia).
   3.13.    Okucia meblowe Excellent – producent zapewnia 5 lata gwarancji.
   3.14.    Grzałki elektryczne Excellent – producent zapewnia 2 lata gwarancji.

   3.15.    Zawory grzejnikowe Excellent – producent zapewnia 3 lata gwarancji.
   3.16.    Stelaże podtynkowe WC Shiro – producent zapewnia 10 lat gwarancji (dotyczy : stelaż, zbiornik i mechanizm podtynkowy).

   3.17.    Stelaże podtynkowe WC Flaro – producent zapewnia 10 lat gwarancji (dotyczy: stelaż, zbiornik) oraz 5 lat gwarancji (mechanizmy płytki przycisków). Pozostałe elementy objęte są 3-letnim okresem gwarancji.
   3.18.    Brodziki - producent zapewnia
      3.18.1. Brodziki Arda - 5 lat gwarancji
      3.18.2. Brodziki Lavano - 5 lat gwarancji
  
    3.18.3. Brodziki Forma, Sense - 3 lata gwarancji
      3.18.4. Brodziki Zero - 20 lat na powłokę
   3.19.    Pozostałe produkty i części zamienne – producent zapewnia 2 lata gwarancji.
 
4.    Zasady gwarancji
   4.1.    Zgłoszenie gwarancyjne składa kupujący uprawniony z dokumentu zakupu.
   4.2.    Kupujący powinien zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu szczególnie w przypadku możliwości wystąpienia szkody.

   4.3.    Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady gdy uzna, gdy zgłoszenie jest zasadne.
   4.4.    Okres gwarancyjny podany w rozdziale „ Okres trwania gwarancji „ rozpoczyna się zawsze od dnia zakupu potwierdzony dokumentem zakupu.
   4.5.    Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy produktu wadliwego lub wymiany na wolny od wad w terminie uzgodnionym z kupującym.
   4.6.    Kupujący powinien dostarczyć lub wysłać wadliwy produkt odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
   4.7.    Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia , robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
   4.8.    Podczas wymiany produktu lub jego podzespołów wszystkie wymienione części przechodzą na własność Gwaranta.
   4.9.    W przypadku gwarancji korpusem baterii określona jest główna część danego urządzenia będąca jednolitym odlewem, na którym oparte są
pozostałe podzespoły.
   4.10.    Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu towaru.
   4.11.    Odpowiedzialność Gwaranta w przypadku produktów lub ich podzespołów, których wymiana nie wymaga wiedzy fachowej ani specjalistycznych narzędzi będzie realizowana bez udziału wizyty wyspecjalizowanego instalatora.
W takich przypadkach określone produkty lub podzespoły będą bezpłatnie wysyłane na wskazany adres Klienta (dotyczy : deszczowni prysznicowych, węży prysznicowych, manipulatorów baterii, desek sedesowych, zawiasów desek sedesowych, korków wannowych, etc.).
   4.12.    Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji  powinien sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji danego produktu.
   4.13.    Reklamujący powinien udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta celem oględzin w uzgodnionym terminie.

5.    Wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta z tytułu gwarancji
   5.1.    W przypadku wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
   5.2.    W przypadku wad nieistotnych, tzn. takich które pozostają niewidoczne po zamontowaniu produktu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową.
   5.3.    W przypadku naturalnego zużywania się  produktu w trakcie eksploatacji, np. wymiana uszczelek, wymiana perlatorów,
smarowania rolek prowadzących, etc.
   5.4.    W przypadku zakupu produktu niepełnowartościowego po obniżonej cenie.
   5.5.    W przypadku produktów zainstalowanych w miejscach użyteczności publicznej i stosowane w innym celu niż użytkowanie indywidualne.
   5.6.    W przypadku wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem włączając w to użycie nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów.
   5.7.    W przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
   5.8.    W przypadku uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania.
   5.9.    W przypadku uszkodzeń powierzchni z przyczyn nie zależnych od producenta (w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu po przez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, silne zasady i detergenty, etc.).
   5.10.    W przypadku wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, w tym uszkodzeń sitek, perlatorów, przełączników czy
głowic mieszających.
   5.11.    W przypadku wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych.

 


Reklamowane produkty muszą być czyste, a ich stan higieniczno - sanitarny dobry.

-----------